Апис Право
АПИС 7 Право съдържа пълните текстове на цялото българското законодателство – всички действащи нормативни актове, а също и отменените нормативни актове: Конституция, кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др., включително и необнародвани актове. Нормативните актове са достъпни в актуалния си текст (с изменените и допълнени разпоредби) заедно с всички приложения към тях, публикувани в „Държавен вестник”, включително таблици, тарифи, списъци, цветни картинки и др. Модулът съдържа пълните текстове и на актовете за изменение, допълнение и отмяна на действащите нормативни актове, архив на изменените и отменените разпоредби на нормативните актове, пълнотекстови редакции на актовете към определен момент в миналото, изцяло отменени нормативни актове; АПИС 7 Право съдържа пълните текстове на всички актове с правно значение на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, обнародвани в „Държавен вестник”, с всички техни изменения и допълнения. АПИС 7 Право съдържа и над 10 000 акта (писма, указания, методики, правила и др.) на органите на изпълнителната власт – министерствата, агенциите, комисиите и др., неподлежащи на обнародване в „Държавен вестник”. АПИС 7 Право предоставя богата съдебна и арбитражна практика по нормативни актове и по отделните техни разпоредби. В нея се съдържат пълните текстове на всички решения и определения на Конституционния съд от създаването му до момента и публикувани в Официалния раздел на ДВ. В системата са включени и над 120 300 решения и определения на върховните съдилища в Република България, публикувани в бюлетини и сборници на тези съдилища или в други публично достъпни източници: Върховен съд – по граждански и наказателни дела до 1997 г., Върховен касационен съд – след конституирането му през 1997 г., Върховен административен съд – след конституирането му през 1997 г. АПИС 7 Право съдържа богата справочна информация с годишното съдържание на „Държавен вестник” от 1951 г. до сега, съобщенията на ВКС за подлежащите на разглеждане дела, подробна библиография на правни и икономически печатни издания, интернет указател с полезни адреси, телефони, банкови сметки и т.н. на държавни институции, съдилища и др. Особенно ценни технически характеристики за потребителите представляват изградените бързи връзки от конкретния член, алинея, точка към съответната съдебна практика по тях, като системата предоставя бърз достъп до онези съдебните актове, в които конкретната норма е в мотото (диспозитива) и има ключово значение. Това е и една от причините АПИС да бъде избран от почти всички съдилища в България: Веднага може да се види практиката по определена алинея, точка, буква и то само на определена съдебна инстанция и конкретен съд: Други уникални технически характеристики: Въз основа на създадените от редакцията на АПИС таблици на съответствието между разпоредбите на ГПК (2007) и ГПК (1951), НПК (2005) и НПК (1974), СК (2009) и СК (1985), ЗУТ и ЗТСУ (отм.) и иновативен софтуер потребителитеяите ще могат да ползват едновременно нова практика по сега действащата разпоредба и практика по аналогична разпоредба от отменения закон, вкл. и непубликувана никъде другаде практика на ВКС отпреди 2008 г. Най-новата функция внедрена в АПИС 7 дава възможност на потребителите изключително бързо да видят свързана съдебна практика – съдебни актове, обсъждащи по същество в мотивите две или повече различни разпоредби (свързани разпоредби). Например, потребителят поисква от системата да му покаже свързана практика по чл. 202 НК. АПИС извежда списък от нормативни актове и отделни техни разпоредби, които са във връзка с този член в съдебни актове. При избор на конкретен нормативен акт и конкретна разпоредба от него АПИС извежда списък от съдебни актове, в които избраният нормативен акт и/или негова разпоредба е във връзка с чл. 202 НК. По този начин информационното търсене се концентрира до преглеждането на едно или няколко решения, в което и двете норми са в диспозитива, вместо до преглеждането на стотици, а понякога и хиляди актове. Тази функционалност ще спести ценно време на потребителитеите, загубено за ненужно отваряне на стотици съдебни актове. На примера по-долу се вижда как АПИС предоставя за секунди конкретно решение, в чиято диспозитивна част (мотото на акта) са изведени чл. 202 НК и чл. 21, ал. 1, т. 1 НПК. По нов, уникален и практичен начин е предоставено и съдържанието на ДВ в АПИС 7. В табличен вид потребителя може веднага да проследи кои са новообнародваните актове и под тях – промените, до които те водят в други нормативни актове. При кликване върху двупосочната оранжева стрелка се отваря съответният акт, като се активира новата, изключително полезна функция „Последно променени разпоредби”. АПИС 7 зарежда конкретния нормативен акт, като извежда вляво списък с всички променени разпоредби от последния брой на ДВ. При кликване върху дадена разпоредба, системата позиционира нейния текст в горната част на прозореца. Промените в текста на нормата отново са обозначени с оранжева двупосочна стрелка. Потребителят само трябва да задържи курсора върху стрелката или да кликне върху нея, за да види оцветени новите текстове в синьо, отменените в червено. Тази функция също ще спести хиляди часове на потребителите за бързо ориентиране в интензивните промени в законодателството. АПИС 7 представя по нов начин и съдържанието на всеки нормативен акт. В лявата част на екрана АПИС предоставя възможност за бързо позициониране в конкретна глава или раздел на нормативния акт. В менюто “Карта на документа” потребителите веднага ще могат да видят и всички легални дефиниции в конкретния акт. Вече не е необходимо определена дума или фраза да се изписва в търсачката, да се прочита всяко срещане, докато се стигне до легалната дефиниция. Трябва само да се кликне на бутона “Легални дефиниции” и АПИС 7 ще подреди правните термини в акта по азбучен ред. Потребителя само трябва да избере конкретния правен термин и АПИС го позиционира точно там, където е легалната му дефиниция: Чрез бутона “Редакции на документа” потребителите ще могат да сравнят две различни времеви версии (редакции) на нормативния акт: АПИС сравнява двете редакции като оцветява новите текстове, приети след избраната от потребителя дата, в синьо, а в червено и задраскани – тези които са отпаднали. С функцията “Последно променени разпоредби” АПИС предоставя на потребителя бърз и удобен начин да види кои са променените разпоредби с последната промяна на конкретния нормативен акт. Променените разпоредби се позиционират вляво на екрана и когато потребителя избере една от тях, АПИС позиционира текста на тази разпоредба и чрез двупосочната стрелка потребителя може да види веднага актуалния текст, но в него новите разпоредби ще са оцветени в синьо, а отменените – в червено. Това спестява много време и спомага за бързо ориентиране в коя точно алинея, точка и коя точно фраза е нова, заменена или отменена. Особено ценна техническа характеристика на АПИС 7 е възможността на търсачката да търси няколко думи (фрази) заедно и то като дава възможност на потребителя да търси всички техни словоформи. Примерно - при търсене на фразата “вещо лице” системата открива фразата в над 7000 документа, но при търсене на “вещ* лиц*” (в този случай търсачката ще търси и фразите „вещото лице”, „вещи лица”, „вещите лица”, „вещи и лица”, „вещи, лица” и мн. др. подобни разновидности и словоформи на търсената фраза) резултатът е вече над 30000 документа. За разлика от повечето търсачки, тази на АПИС дава в резултата само документите, в които думите от фразата са заедно, а не са пръснати поотделно в текста или в които се среща само някоя от думите. Голямо предимство на търсачката е и възможността за прецизно отсяване на резултата през папки. Например, потребителят може да види веднага само срещанията на търсената фраза в: - практиката на ВКС - наказателни дела - решения - II. н.о.: или, примерно, да види всички документи, съдържащи търсената фраза в модул ПРАКТИКА – Статии и анализи на съдебната практика:
Евро Право
АПИС 7 Евро Право предоставя достъп до пълните текстове на официалните преводи на български език на действащите актове на Правото на ЕС, както и на практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург и първоинстационния съд, като същевременно осигурява на потребителя удобни средства и функции за проследяване на връзката и взаимодействието между българското и европейското законодателство. АПИС 7 Евро Право позволява едновременно пълнотекстово търсене в българските норм. актове и в пълните текстове на актовете на Правото на ЕС. Системата е включена в новата интегрирана платформа Апис 7, което предоставя богати възможности за едновременна работа с българското и европейското право. Съдържа официалните преводи на български език на действащите актове на Правото на ЕС: • Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори; • Вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции, включително регламенти, решения насоки и други документи на Европейската централна банка.; • Международни договори – договорите на Европейските общности с трети държави, с международни организации, договори между държавите членки, а също и актове на институциите, създадени с международни договори; • Съдебна практика – решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право. Текущо ще бъдат включвани авторски коментари, както и подбрана експертна и справочна информация за европейското право. Първият авторски материал (с обем около 180 страници), публикуван в модула, е: „Кратко ръководство по Право на ЕС” с автор доц. Д-р Жасмин Попова. Всеки нормативен документ или съдебен акт е снабден с подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от правните служби на Европейската комисия и съдържаща богата справочна информация за действието на акта и връзката му с други документи, като дата на публикуване, дата на влизане в сила, класификация по материя, връзки с други документи и друг вид подобна информация. АПИС 7 Евро Право осигурява връзки между българските и европейските актове или отделни техни разпоредби, като по този начин предоставя удобни средства и функционални възможности за едновременна работа с националните и европейските норми. Тези връзки се осъществяват на две нива: актове и разпоредби. Те са характерни преди всичко за директивите, но се срещат и при други европейски актове. Първият тип връзки на ниво актове се осигурява чрез функцията „Свързани документи” и е типичен за европейските директиви, които задължават държавите членки да приемат национални мерки с оглед тяхното въвеждане в действие (имплементиране). Това са т.нар. национални мерки по имплементация на директивите. Връзката между дадена европейска директива и приетите с оглед нейното приложение български нормативни актове е най-характерният пример за връзка на ниво актове между европейското и българското законодателство. За улеснение на потребителя и за пестене на ценно време АПИС е изградил връзка между множество актове от националното и европейското право. Когато в списъка от актове, пред конкретния акт има поставено знаменце на ЕС, това означава, че потребителя може да кликне на бутонът “Свързани документи” и АПИС ще му предостави свързаните с него актове на ЕС: От няколко години АПИС изгражда и връзки между отделните разпоредби. Щом пред конкретния член има поставено европейско знаме, потребителя може да кликне върху него и АПИС веднага ще му покаже конкретните разпоредби, с които кореспондира българската норма: Тези връзки на съответствие между отделни европейски и български разпоредби са особено полезни от потребителска гледна точка. Съответствието тук е на логическо ниво и е свързано с дейността по транспониране на европейските директиви. На всяка норма от европейска директива, въвеждаща изискване, което следва да се инкорпорира в националния правов ред на държавите членки съобразно спецификите на техните правни системи, кореспондира една или повече разпоредби от българското право, въвеждащи пълно или частично съответния нормативен текст от директивата. Съвкупността от логически кореспондиращи си норми на директивата и съответстващите им разпоредби от един или повече български актове е обособена в системата по начин, подобен на този, използван в т.нар. таблици на съответствието, създавани от българската администрация в процеса на транспониране на европейските актове. В модул „Евро Право” тази функция е достъпна под името „Таблица на свързани разпоредби”. В АПИС 7 Евро Право европейските документи, за които има изградени връзки към свързани български актове, са обозначени с допълнителна иконка с българското знаме. По този начин те се отличават визуално при работа със списъци от документи. Чрез използване на филтъра „Свързани документи” списъкът с актове може да бъде лесно редуциран само до онези, за които съществуват връзки с български документи. По аналогичен начин българските актове в модул „Право” са снабдени с допълнителна иконка с европейския флаг, когато има изградени връзки към свързани европейски актове и разпоредби. Включени са и: • Указател на действащото право на Общността – официалният класификатор на общностното право, предоставящ подробна категоризация на политиките на Европейския съюз по области на правно регулиране; • Предметен указател – тематичен класификатор на европейското право, съдържащ над 220 предметни области; • Указател по ключови думи EUROVOC – категоризация на правните актове по термините, съдържащи се в многоезичния терминологичен речник EUROVOC, използван в европейските институции за индексация на документите. Ползването на речника EUROVOC в системата се осъществява по силата на отделно лицензно споразумение с Европейската комисия.
Апис Практика
В АПИС 7 Практика освен съдебната и арбитражна практика от АПИС 7 Право се съдържат и пълните текстове на над 17 200 непубликувани в книжни издания или в други правно-информационни системи решения и определения на ВКС, апелативните, окръжните, административните, районните и военните съдилища, вкл. на Софийския районен и на Софийския градски съд. В допълнение към практиката на държавните съдилища модул „Практика” съдържа и над 2 000 решения и определения по вътрешни и международни арбитражни дела на арбитражните съдилища при Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската стопанска камара (БСК) и Агенцията по обществени поръчки (АОП). Значителна част от актовете на БТПП са публикувани единствено в модул „Практика” на правно-информационна система АПИС. По-конкретно в АПИС 7 Практика се съдържат: • всички решения и определения на Конституционния съд, систематизирани по години и по вид на акта; • тълкувателните решения, постановления, решения, определения и присъди на Върховния съд, систематизирани по вид на делото, по вид на акта, по години и по отделението, което ги е постановило; • тълкувателните решения, решения, определения и присъди на Върховния касационен съд, включително непубликувани в книжни издания или в други правно-информационни системи актове на съда, систематизирани по вид на делото, по вид на акта, по години и по отделението, което ги е постановило; • тълкувателните решения, решенията и определенията на Върховния административен съд, систематизирани по вид на делото, по вид на акта, по години и по отделението, което ги е постановило; • решения, определения и присъди на всички апелативни съдилища; • решения, определения и присъди на Военно-апелативния съд в София и военните съдилища в страната; • решения, определения и присъди на всички окръжни съдилища; • решения и определения на всички административни съдилища; • решения, определения и присъди на над 40 районни съдилища - в София, Петрич, Велико Търново, Пазарджик, Берковица, Смолян и др.; • тълкувателни решения, решения и определения по вътрешни и международни арбитражни дела на Арбитражния съд при БТПП и Арбитражния съд при БСК; • решенията на Комисията за защита на конкуренцията, систематизирани в зависимост от материята, която засягат; • решенията на Европейския съд по правата на човека по същество и по допустимост; • решения на Комисията за защита на личните данни; • решения на Комисията за защита от дискриминация;. АПИС 7 Практика съдържа експертни коментари и анализи на съдебната практика: • Вече публикувани статии и правни становища от водещи специалисти в областта на правото. Редакционният подбор тук основно е насочен към статии, в които се прави преглед и оценка на съдебната практика или се коментират въпроси, които правоприлагането поставя; • Нови коментари и анализи на съдебната практика – теми, написани специално за модул „Практика” от преподаватели, съдии, научни работници, практикуващи юристи или други специалисти. Темите предлагат на потребителя аналитичен преглед и обобщен обзор на съдебната практика по определени законови разпоредби, по правни институти или по определена категория дела. АПИС 7 Практика предлага експертни анализи на съдебната практика в областта на гражданското право, гражданския процес и наказателното право, както и експертни разработки за исковото производство, разясняващи реда за предявяване на отделните видове искове, особеностите, свързани с доказването на твърденията и доводите на страните, обжалването на решенията и определенията на съда и пр., и предоставящи разнообразен набор от примерни образци и формуляри на искови молби, жалби, искания и други документи, представяни пред съда. АПИС 7 Практика съдържа практически теми от производството по несъстоятелност с примерни образци на документи, изготвени от юрист-синдик. АПИС 7 Практика включва практически разработки във връзка с принудителното изпълнение въз основа на европейско изпълнително основание за безспорни вземания; производството по издаване и изпълнение на европейска заповед за плащане; връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела и сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събирането на доказателства по граждански и търговски дела; съдебното производство по искове с малък материален интерес и др., както и съпътстващите тези процедури формуляри по различните Регламенти на ЕС, уреждащи материята за сътрудничеството между съдилищата. АПИС 7 Практика съдържа таблици на съответствието между разпоредбите на отменени и действащи актове – НПК и НПК (отм.), ГПК и ГПК (отм.); ЗУТ и ЗТСУ, ППЗТСУ и др.
Апис Регистър+Модул “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
Информационната система за лицата и фирмите Модул “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” към Апис Регистър+ Модулът включва цялата информация за предварителни обявления, публични покани и обществени поръчки, обявени в Агенцията по обществени поръчки
Апис Процедури
Готови решения за извършване на административни услуги, правни действия, сключване на сделки, договори и др.
Апис Финанси
Икономически модели. Финансови схеми. Изчислителни алгоритми
Евро Финанси
Новият информационен продукт ЕВРО ФИНАНСИ представя икономическата система на Европейската общност.
Апис Време
Автоматичен индикатор, експресен анализ и специални авторски коментари на промените в законите.
Новият продукт Tax&Financial Standards (T&FSt)   за европейските данъци и финансови регулации
- Финансовата практика при противоречие на националните норми спрямо законодателството на ЕС и съдебна практика на Европейския съд и произтичащите от това задължения на фирмите и органите по приходите. - Как можете да използвате функционалните възможности на ситемите за бърза и ефективна работа с нормативни и счетоводни документи, приложения, справочна информация, формуляри и бланки; - Изискванията на Националните и Международните счетоводни стандарти, прилагани от 01.01.2016 г; - Как да улесните работата си с автоматично пресмятане на данъци, такси, лихви, трудови възнаграждения и др.
Регистър API Приложно-програмен интерфейс (API – Application Programing Interface) за интеграция на данните от продукта АПИС Регистър+ със системи на потребителите
Предназначение Регистър API дава възможност за автоматичното интегриране на вътрешните информационни системи на потребителя (Системи за управление на взаимоотношенията с клиентите /CRM/, Системи за планиране на ресурсите на предприятието /ERP/, счетоводни и ТРЗ /Труд и работна заплата/ програми, и др. подобни) с данните за юридическите и физическите лица, съдържащи се в информационната система АПИС Регистър +.
Подгответе се за GDPR  с АПИС
GDPR НАРЪЧНИК Интегрирано софтуерно решение на АПИС за въвеждане изискванията на новата правна рамка за защита на личните данни