Подгответе се за GDPR с АПИС

14.03.2018 г.

GDPR НАРЪЧНИК

Интегрирано софтуерно решение на АПИС за въвеждане изискванията

на новата правна рамка за защита на личните данни

Какво е GDPR?

GDPR e абревиатурата на английски език на Общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation). Общият регламент, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, има пряко действие, започва да се прилага от 25 май 2018 г. и засяга широк кръг лица – граждани, публични институции, фирми и организации.

Защо трябва да обърнем специално внимание на този Регламент?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) внася значителни промени в досега действащата правна рамка и поставя завишени изисквания по отношение на защитата на личните данни. Важността на Регламента се потвърждава и от предвидените солидни санкции за неспазване на разпоредбите му, включително до 4% от годишния оборот на компаниите.

С какво Ви помага АПИС?

Предлагаме Ви GDPR Наръчник – софтуерно решение, интегриращо два самостоятелни модула в помощ на въвеждането на новите нормативни изисквания  – GDPR Инфо и GDPR Асистент.

GDPR ИНФО Ви предоставя

най-пълната и актуална информация за правната рамка на защитата на личните данни:

 

Законодателство на ЕС

Всички действащи нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни в ЕС.

Българско законодателство

Цялата българска нормативна уредба, отнасяща се до защитата на личните данни.

Практика на ЕС

Решенията на Съда на ЕС по прилагане на европейските разпоредби относно защитата на личните данни.

Практика на държави-членки на ЕС

Решения на националните съдилища на държави-членки на ЕС, които третират материята по защитата на личните данни.

Практика на ЕСПЧ

Решения на Европейския съд по правата на човека, които засягат нарушенията спрямо неприкосновеността на личния живот и по-специално неприкосновеността на кореспонденцията.

 

Практика, становища и указания на КЗЛД

Комисията за защита на личните данни има богата практика по прилагане на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове.

Българска съдебна практика

Практика на българските съдилища по казуси, свързани със защитата на личните данни.

Актове на Работната група по член 29

Указания и становища по прилагане на GDPR. Работната група е създадена в съответствие с член 29 от Директива 95/46/ЕО, като независим европейски консултативен орган за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот.

Експертни разработки и образци

Практически ориентирани експертни теми по прилагане разпоредбите на Общия регламент, разработени от специалисти в областта. Богата колекция от примерни образци на документи, които се изискват от GDPR

 

Модулът е интегриран с останалите правно-информационни продукти на АПИС, което гарантира бързото и ефективно търсене на необходимата Ви информация.
GDPR
АСИСТЕНТ

Очаквайте в най-скоро време!

Спестете време и усилия, спечелете сигурност и стабилност!

 

АПИС Ви предлага уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност.

С GDPR АСИСТЕНТ получавате

Комплект наръчници, електронни регистри и документи за въвеждане на изискванията на GDPR:

 • Наръчник за необходимите стъпки при въвеждане на политика по защита на личните данни;
 • Примерни образци на документи, готови за попълване;
 • Образци на вътрешни процедури и правила.
 • Образци на искания и декларации.
 • Образци на договори и договорни клаузи във връзка с GDPR.
 • Въпросници (чек-листи), които Ви помагат да проверите съответствието с основни изисквания:
 • Оценка на необходимостта от назначаване на Длъжностно лице по защита на данните;
 • Анализ на несъответствията на изградената система за защита на личните данни
 • Практически мерки, които следва да се предприемат с цел осигуряване адекватно ниво на защита на данните.
 • Регистри, които Вие като администратори и обработващи данни ще бъдете задължени да поддържате. Всяка регистърна форма е обособена като софтуерен модул със съответната изисквана номенклатура и функционалност.

Сигурност и стабилност на информацията:

 • Облачно решение;
 • Криптиране на базата данни;
 • Защитена връзка и сигурност при преноса на данни;
 • Възможности да се използва продукта като сигурен „контейнер“ за документацията, която се изисква от нормативната уредба;
 • Софтуерни функционалности за улесняване на работата с документите и регистрите.

 

Базова цена на новия продукт на АПИС GDPR НАРЪЧНИК /включващ модулите GDPR ИНФО и GDPR АСИСТЕНТ/:  690 лв. без ДДС

За повече информация, моля обърнете се към:

Златка Кукушева

 

"АПИС ЕВРОПА" АД

тел. 0889915626

zlatka@apis.bg