АКТУАЛНО ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВРЪЗКАТА МУ С БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

АПИС 7 Евро Право позволява едновременно пълнотекстово търсене в българските норм. актове и в пълните текстове на актовете на Правото на ЕС. Системата е включена в новата интегрирана платформа Апис 7, което предоставя богати възможности за едновременна работа с българското и европейското право.

Многоезичен тезаурус на ЕС EuroVoc - многоезичен и мултидисциплинарен тезаурус, обхващащ терминологията от областите на дейност на Европейския съюз, като се поставя акцент върху парламентарната дейност. EuroVoc е достъпен на 23-те официални езика на Европейския съюз (английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски) и на една трета държава (сръбски). Предоставя възможност за търсене на обща или специална лексика, преведена на езиците на държавите-членки на ЕС. Позволява търсене или преглед на термин със списък на преведените му стойности.

АПИС 7 Евро Право

АПИС 7 Евро Право предоставя достъп до пълните текстове на официалните преводи на български език на действащите актове на Правото на ЕС, както и на практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург и първоинстационния съд, като същевременно осигурява на потребителя удобни средства и функции за проследяване на връзката и взаимодействието между българското и европейското законодателство. АПИС 7 Евро Право позволява едновременно пълнотекстово търсене в българските норм. актове и в пълните текстове на актовете на Правото на ЕС. Системата е включена в новата интегрирана платформа Апис 7, което предоставя богати възможности за едновременна работа с българското и европейското право.

 

Съдържа официалните преводи на български език на действащите актове на Правото на ЕС:

 • Първично право – учредителните договори на Европейските общности и Европейския съюз, договорите за присъединяване на нови държави членки, договорите за изменение на учредителните договори;

Евро Право (първично право)

 1. Договор за изменение на някои разпоредби на Протокола за устава на Европейската инвестиционна банка
 2. Договор за изменение на протокола за устава на европейската инвестиционна банка, оправомощаващ съвета на гуверньорите да създаде европейски инвестиционен фонд

 

 • Вторично право – регламенти, директиви, решения, препоръки, мнения и други актове на европейските институции, включително регламенти, решения насоки и други документи на Европейската централна банка.;
 • Международни договори – договорите на Европейските общности с трети държави, с международни организации, договори между държавите членки, а също и актове на институциите, създадени с международни договори;
 1. Меморандум за разбирателство между Европейския омбудсман и Европейската инвестиционна банка относно информацията за политиките, стандартите и процедурите на банката и разглеждането на жалби, включително и на жалби от лица, които не са граждани на ЕС и нямат местожителство в ЕС
 2. Решение на централната европейска банка от 20 март 2003 относно номиналната стойност, спецификацията, репродукцията, обмена и изтеглянето на банкнотите евро  
 3. Решение с общо съгласие на правителствата на държавите-членки, които приемат единната валута, на ниво държавни или правителствени ръководители от 26 май 1998 г. за назначаване на президент, вице-президент и другите членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (98/345/ЕО)
 4. Споразумение за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие
 5. Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Банката за международни разплащания относно мобилизирането на вземанията, притежание на държавите-членки по споразуменията за средносрочна финансова помощ
 6. Споразумение от 1 септември 1998 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън евро зоната, определящо оперативните процедури за валутно-курсов механизъм през третия етап на Икономическия и валутен съюз (98/C 345/05)
 7. Споразумение от 14.09.2000 година между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната за изменение и допълнение на Споразумението от 01.09.1998 г. относно оперативните процедури за валутния механизъм по време на третия етап от икономическия и валутния съюз (2000/C 362/10) европейската централна банка (наричана по-нататък в текста за краткост “ЕЦБ”) и националните централни банки на държавите-членки извън еврозоната

 

 • Съдебна практика – решения на Съда на Европейските общности, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на право.

Текущо ще бъдат включвани авторски коментари, както и подбрана експертна и справочна информация за европейското право. Първият авторски материал (с обем около 180 страници), публикуван в модула, е: „Кратко ръководство по Право на ЕС” с автор доц. Д-р Жасмин Попова.

Всеки нормативен документ или съдебен акт е снабден с подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от правните служби на Европейската комисия и съдържаща богата справочна информация за действието на акта и връзката му с други документи, като дата на публикуване, дата на влизане в сила, класификация по материя, връзки с други документи и друг вид подобна информация.

АПИС 7 Евро Право осигурява връзки между българските и европейските актове или отделни техни разпоредби, като по този начин предоставя удобни средства и функционални възможности за едновременна работа с националните и европейските норми. Тези връзки се осъществяват на две нива: актове и разпоредби. Те са характерни преди всичко за директивите, но се срещат и при други европейски актове.

Първият тип връзки на ниво актове се осигурява чрез функцията „Свързани документи” и е типичен за европейските директиви, които задължават държавите членки да приемат национални мерки с оглед тяхното въвеждане в действие (имплементиране). Това са т.нар. национални мерки по имплементация на директивите. Връзката между дадена европейска директива и приетите с оглед нейното приложение български нормативни актове е най-характерният пример за връзка на ниво актове между европейското и българското законодателство.

   За улеснение на потребителя и за пестене на ценно време АПИС е изградил връзка между множество актове от националното и европейското право. Когато в списъка от актове, пред конкретния акт има поставено знаменце на ЕС, това означава, че потребителя може да кликне на бутонът “Свързани документи” и АПИС ще му предостави свързаните с него актове на ЕС: