Апис Процедури

АПИС ПРОЦЕДУРИ – съдържа подробни практически описания на всички действия, които заинтересовани правни субекти следва да извършат за издаване на определен административен акт от държавен орган на централната администрация, примерни образци, документи и формуляри с възможност да се редактират, без необходимост от инсталация на специализиран софтуер - предоставят се всички необходими примерни образци, документи и формуляри, които са приложими по отношение на предоставяните административни услуги, на подлежащите на сключване сделки, за необходимост от участие в съдебен процес и др.; възможност за попълване на данни, съхранение, редактиране и използване, според конкретните нужди на потребителя. Софтуерът предоставя активна връзка и препратки към всички нормативни актове и вътрешноведомствени документи, които имат отношение към съответния режим или производство. Съдържа и Справочен модул с адреси, телефони за връзка, контакти и информация за държавните и общински структури и обществени организации на територията на страната, съдилищата, нотариусите, адвокатските колегии, търговските банки и търговските представителства, референтите и др

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец август 2016 г. Акценти В модул "Образование, наука и култура" има три нови теми и една актуализация във връзка с влизането в сила на нов Закон за предучилищното и училищното образование. Изцяло новият закон трябва да е основата на реформата в образованието, за която се говори и спори от години. Законът въвежда няколко нови положения в образователната система, които ще влизат в сила през идните години. Сред тях са позволението да се предоставя държавна субсидия на частните учебни заведения (но при определени условия), създаването на нова държавна институция за контрол на училищата, промяна в продължителността на образователните степени и други. В модул "Митнически процедури" продължава актуализацията с още седем процедури, което се налага във връзка с промените в Закона за митниците (ДВ, бр. 58 от 2016 г.), както и с влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза. От 1.05.2016 г. той заменя изцяло Митническия кодекс на Общността, като нова рамка на законодателството на ЕС в митническата област. Новият кодекс въвежда правния принцип за обработка на търговските сделки по електронен път и с еднакви улеснения за всяка държава членка, чрез свързани информационни и комуникационни технологии за стандартизиран митнически контрол на цялата територия на Съюза, които да изключват антиконкурентно поведение в различните гранични митнически пунктове. Всички индивидуални административни актове на митническите органи, които засягат права и интереси на лицата или създават за тях задължения, включително обвързващата информация, ще стават при еднакви материални и процесуални правила за издаването им, както и за изменението им, отмяната им, или обявяването им за нищожни, и ще важат в рамките на Съюза. Промените в Закона за митниците пък са във връзка с привеждане на националното законодателство в съответствие с митническото законодателство на Европейския съюз и с влизането в сила от 1.05.2016 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза; В модул "Процедури за държавния служител" са актуализирани десет процедури във връзка с последните промени в закона с брой 57 на "Държавен вестник". При постъпване на държавна служба ще се преминава през конкурс от два етапа - централизиран и специализиран. Централизираният етап ще бъде организиран от Института по публична администрация и ще включва тестове за определяне нивото на общата компетентност и основните познания, необходими за заемане на държавна служба. Резултатите при успешно издържан изпит ще са валидни три години. Специализираният етап ще е пред конкурсна комисия, определена от органа по назначаването. Двата етапа ще започнат да се прилагат на практика от 1 януари 2018 г., за да бъдат осигурени необходимите технологични и организационни предпоставки за провеждането им. С цел преустановяване на злоупотребите с правни възможности, чрез които се заобикаля конкурсът, е предвидено изискване при назначаване по заместване и при преназначаване на свободна длъжност на наетите по заместване лица, кандидатите да са преминали успешно централизирания етап на конкурса. В модул "Селско стопанство" е актуализирана процедурата "Условия и ред за ползване на земеделски земи" поради промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Първата група изменения се отнася до промяната на предназначението на общинските пасища и мери. Отменят се текстовете, които регламентират случаите, в които се допуска промяна на предназначението на тези земи за неземеделски нужди. Тези хипотези се регламентират в Закона за опазване на земеделските земи с Предходните и заключителни разпоредби, където се предвижда разрешаване на промяна на предназначението на общинските пасища и мери, когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната община, а когато няма такъв, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план за определени в закона обекти. Втората група промени е свързана с текста, позволяващ на лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратени организации, да придобият собственост върху застроената и прилежащата им площ.

Приложени са всички необходими формуляри в актуалния им вид, които потребителят следва да попълни и отпечата. Модулът предлага също и образци на документи (молби, заявления, пълномощни и пр.), чиято форма и съдържание могат да бъдат редактирани в произволно избрана текстообработваща програма. Чрез система от препратки е осигурен достъп до пълния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура.

Информацията е представена под формата на:
  • административни, съдебни и нотариални процедури – описание на реда и условията за осъществяването им;
  • сделки – описание на правната уредба и предоставяне на примерен образец за съответната сделка с пояснения за използването му;
  • примерни образци – предложения за писменото оформление на молби, декларации, пълномощни, договори и др.;
  • формуляри – готови бланки на използваните в административните и съдебните процедури формуляри, с възможност за тяхното попълване, отпечатване и съхранение във файл.
          Съдържание:

    Модулът АПИС - Процедури съдържа повече от 1150 процедури с над 2400 бланки и формуляри, както и над 1100 примерни образци на молби, заявления, пълномощни и други, в следните тематични области: общински административно-правни и административно-технически процедури, митнически, финансови, нотариални, съдебни и трудово-правни процедури, процедури по учредяване и регистрация на фирми, сдружения с нестопанска цел и фондации, процедури в областта на транспорта, съобщенията, здравеопазването, общественото осигуряване, екологията, енергетиката, образованието, науката и културата, отбраната и вътрешния ред, процедури, извършвани от Патентното ведомство, гражданско-правни и търговски сделки, сделки с интелектуална собственост, процедури по Закона за държавния служител и др.

Актуализация на данните
    Информацията в модула се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”.

          Интернет-версия на Апис – Процедури
    Освен като десктоп-приложение модулът Апис – Процедури е достъпен „он-лайн” в системата Апис Уеб. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.