АПИС 7 – Финанси

Ново през месец август !!! Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност. Облагане с корпоративен данък - тълкуване на понятието "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения" . Потребителски кредит Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност Извършване на експертиза - право на приспадане на данъчен кредит при възложена услуга, свързана с компютърно програмиране Освобождаване от облагане с корпоративен данък - тълкуване на понятието "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения" Искане за разрешаване на плащане от разпоредител с бюджет Емитиране на ипотечни облигации Потребителски кредити за недвижими имоти

Информацията в продукта се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”. Потребителят получава актуализирания текст на цитираните в разработките нормативни актове в деня на обнародване на измененията. Когато с оглед обнародването на нови и/или изменянето и допълването на нормативни актове се налага актуализиране на разработки, сделки или на приложени към тях образци, формуляри, пояснения и др. документи, промяната се извършва в най-краткия възможен срок. При незначителни изменения на законодателството (напр. промяна в размера на таксите, глобите, компетентния орган или др. под.) актуализацията се прави още със съответния или най-късно със следващия брой на “Държавен вестник”. При по-значителни изменения на нормативната уредба информацията в продукта се обновява в рамките на един календарен месец.

 1. Вид и обем на предлаганата информация

АПИС ФИНАНСИ съдържа повече от 650 експертни разработки в областта на икономиката и повече от 1 200 примера, образци и методики към тях. Представени са икономически модели, финансови схеми и алтернативни решения в областта на:

 • фискалния режим и пазарните регулатори;
 • счетоводството и одита по националните и международните стандарти;
 • бюджетния процес – кредитиране и субсидиране;
 • банкирането, паричните потоци, капиталовите пазари и сделки;
 • икономическия анализ, управленските решения и др.

Основните характеристики на експертната информационна система са:

 • тематично покритие на всички сфери на икономиката;
 • максимално придържане към практиката, основана на действащото законодателство;
 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателна и достоверна информация с богата справочна база;
 • прецизни изчислителни модули с включена валидизация на въведените данни;
 • възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;
 • логически препратки между отделните документи, регламентиращи ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращи таблици и схеми, примери,
 • актуалност – системата е регулирана текущо с последните промени в законодателната уредба.

 

 1. Потребителска насоченост

Продуктът е предназначен за широк кръг от потребители:

 • държавни ведомства;
 • търговски дружества, кооперации и еднолични търговци;
 • сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица;
 • адвокатски и посреднически фирми и др.
 1. Актуалност на информацията

Информацията в продукта се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”. Потребителят получава актуализирания текст на цитираните в разработките нормативни актове в деня на обнародване на измененията. Когато с оглед обнародването на нови и/или изменянето и допълването на нормативни актове се налага актуализиране на разработки, сделки или на приложени към тях образци, формуляри, пояснения и др. документи, промяната се извършва в най-краткия възможен срок. При незначителни изменения на законодателството (напр. промяна в размера на таксите, глобите, компетентния орган или др. под.) актуализацията се прави още със съответния или най-късно със следващия брой на “Държавен вестник”. При по-значителни изменения на нормативната уредба информацията в продукта се обновява в рамките на един календарен месец.

 

АПИС ФИНАНСИ има следния тематичен обхват:

Данъчно облагане – определяне на данъчните задължения и облекчения, погасяване на задължения и др.

Данъчно производство – данъчна регистрация, данъчни проверки и ревизии, данъчни актове, обжалване, събиране на вземания.

Счетоводство – счетоводно отчитане, амортизации, оценки, попълване на образци и формуляри, отчетни документи, сметки за изплатени суми и др.;

Международни счетоводни стандарти – пълните текстове, примери, резюмета, сравнителен анализ между националните и международни счетоводни стандарти, основни терминологични различия между национални счетоводни стандарти, Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансови отчети, приети от Борда по международни счетоводни стандарти, текстовете от Постоянния комитет за разяснения.

Социално и здравно осигуряване – допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване, обезщетения.

Работна заплата и пенсии – начини на формиране, допълнителни възнаграждения, обезщетения и удръжки.

Републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства, бюджетни средства и параграфи.

Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции

Финансов анализ, управленски решения, одит

Примери, казуси, определения; схеми, таблици и моделиране

Справочни и статистически данни, обслужващи конкретната материя

Документи и информационни услуги – документи, издавани при данъчна ревизия; документи, обект на данъчната ревизия – възможност за автоматично попълване, изчисление и отпечатване; отчети, формуляри, бланки и информационни услуги.

Данъчен, социален и застрахователен указател.

Изчислителни модули: финансов и счетоводен анализ; видове лихви и дисконтиране; труд, осигуряване и бизнес календар.

Формулярите в изчислителния модул позволяват автоматично пресмятане на:

¨     Лихви върху данъци и такси

¨     Законна и договорна лихва в левове и валута

¨   Кредити, лизинг, сегашна стойност

¨     Трудови възнаграждения, осигуряване, командировки

¨     Икономически показатели, парични потоци, конкурентноспособност

¨     Обезщетение за временна неработоспособност

¨     Норми на естествени фири на стоково-материални ценности и др.

 

 1. 4. Тематична структура
 • Класификация по теми;
 • Класификация по видове;
 • Класификация по термини;
 • Справочник;
 • Данъчен, счетоводен и осигурителен указател;
 • Валутни курсове, конвертор;
 • Борсови индекси;
 • Либор, еврорибор, ОЛП, Софибид, Софибор и Леониа;
 • НАП – адреси, кодове, банкови сметки (IBAN) и банкови документи;
 • Изчислителни системи.

 

Класификаторите предлагат на потребителя възможност да се ориентира към търсената информация по избран от него класификационен критерий. Отделните папки не съдържат различни разработки, а обобщават информацията в продукта по различен показател. Една и съща разработка може да се намира в различни папки, видно от търсенето по папки.