Евро Финанс

Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - връщане на недължимо събран данък, събран в нарушение на правото на Съюза. Право на приспадане на ДДС при построяването на сграда, продадена впоследствие на цена, по-ниска от себестойността. Иск за обезщетение за вреди, предявен поради внезапно прекратяване на установени отдавна търговски отношения. Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане Счетоводно отчитане на данъка върху добавената стойност Извършване на експертиза - право на приспадане на данъчен кредит при възложена услуга, свързана с компютърно програмиране Освобождаване от облагане с корпоративен данък - тълкуване на понятието "подлежащи на принудително изпълнение публични задължения" Искане за разрешаване на плащане от разпоредител с бюджет Емитиране на ипотечни облигации Потребителски кредити за недвижими имоти

1. Коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите, систематизирани по теми: 1. Провеждане на данъчната политика в Европейския съюз: - непряко (косвено) данъчно облагане – режими на облагане, данъчна основа, задължени лица и освободени доставки; - фискална политика и пряко данъчно облагане – европейски практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, права на физическите лица, специфични данъчни режими при корпоративното облагане. 2. Международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник - Европейската комисия: - счетоводно отчитане на стопанските операции според Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети; - съпоставка на счетоводните записвания по МСС (МСФО) и НСС; - отчитане на дълготрайни активи, материални запаси, вземания, концесии, дарения, лизингови плащания, акции, както и на разходи за имоти, машини и съоръжения и пасивите; - годишни финансови отчети – консолидирани и индивидуални; - одитиране. 3. Социално и здравно осигуряване в условията на свободното движение на хора и услуги: - социално осигуряване на местни граждани (българи), работещи в страните – членки на Европейския съюз. 4. Пенсии, обезщетения, социално подпомагане и право на пребиваване в рамките на Общността: - прилагане на европейските норми по отношение на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд от работодателя; - получаване на специални необлагаеми обезщетения – парични и в натура; - общи условия и изисквания при полагането и заплащането на труда; - командироване, престой и представителство на работници в страните от Общността. 5. Банкиране, финансови операции и застраховане в Общността. 6. Търговски отношения и сделки. В коментарите се определят областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство. При представянето на икономическите процеси в разработените теми се посочват и регламентиращите ги европейски норми.
ЕВРО ФИНАНСИ
 
1.   Коментари и практика по прилагането на Европейското законодателство в икономиката и финансите, систематизирани по теми:
1.   Провеждане на данъчната политика в Европейския съюз:
- непряко (косвено) данъчно облагане – режими на облагане, данъчна основа, задължени лица и освободени доставки;
- фискална политика и пряко данъчно облагане – европейски  практики при предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, права на физическите лица, специфични данъчни режими при корпоративното облагане.
2.   Международни стандарти за счетоводна, финансова отчетност и одит – източник - Европейската комисия:
- счетоводно отчитане на стопанските операции според Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансови отчети;
- съпоставка на счетоводните записвания по МСС (МСФО) и НСС;
- отчитане на дълготрайни активи, материални запаси, вземания, концесии, дарения, лизингови плащания, акции, както и на разходи за имоти, машини и съоръжения и пасивите;
- годишни финансови отчети – консолидирани и индивидуални;
- одитиране.
3.   Социално и здравно осигуряване в условията на свободното движение на хора и услуги:
- социално осигуряване на местни граждани (българи), работещи в страните – членки на Европейския съюз.
4.   Пенсии, обезщетения, социално подпомагане и право на пребиваване в рамките на Общността:
- прилагане на европейските норми по отношение на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд от работодателя;
- получаване на специални необлагаеми обезщетения – парични и в натура;
- общи условия и изисквания при полагането и заплащането на труда;
- командироване,  престой и представителство на работници в страните от Общността.
5.   Банкиране, финансови операции и застраховане в Общността.
6.   Търговски отношения и сделки.
В коментарите се определят областите на пряко действие на Европейското законодателство и приложимостта на местното (българското) законодателство. При представянето на икономическите процеси в разработените теми се посочват и регламентиращите ги европейски норми.
2.   Систематизирана съдебна практика, в удобен табличен формат, предлагаща на потребителите възможност за проследяване на дела с еднакъв предмет – характерните за Европейската съдебна система “Присъединени дела” - с препратки към коментарите, в областта на: 
1.   Данъчната политика:
- тълкувания на данък потребление – VAT/ДДС (Шеста  директива);
- освобождаването от данъчни задължения (данък върху минералните масла);
- освобождаване от облагане с хармонизиран акциз;
- внос в държава - членка на превозно средство за лична употреба с произход от друга държава – членка;
2.   Социална и здравна политика:
- признаване на нетрудоспособност;
- помощ при инвалидност;
- социално осигуряване на работниците мигранти;
- признаване на професионалните квалификации;
3.   Икономическа и парична политика:
- въвеждане на еврото;
- облагане печалбите на фирми;
- вътрешноправна забрана за учредяване на ипотека за задължение в чуждестранна валута;
4.   Свободно движение на капитали:
- регламентиране на свободния (разрешителен) режим за физическите прехвърляния на пари (напр. “Случая Бордеса”);
- капиталови приходи с произход от трета страна;
- дивиденти от акции, разпределяни от "дружество с ограничен брой акционери";
- данъчен кредит за дивиденти, изплатени от местни дружества.
3.   Полезна справочна информация:
1.           Макроикономическа статистика и показатели на отделните страни-членки с актуализация два пъти седмично:
2.           Лихвени проценти по депозити и кредити(салда) - на домакинства и нефинансови предприятия;
3.           Основни лихвени ставки на ЕЦБ по депозитно и пределно кредитно улеснение в проценти;
4.           Тримесечни лихвени проценти, за страните извън Еврозоната;
5.           Минимална работна заплата в страните от ЕС и страните – кандидат членки.
6.           Таблица на съответствията, отразяваща промените по европейското законодателство (изменителни и нови актове на Европейската комисия, съпоставени с отменените и променени норми).
7.           Финансови и застрахователни органи, акредитирани да извършват дейност на територията на Европейската общност.
8.           Официалните икономически термини и абревиатури в Общността.
4.   Формуляри и образци, регламентирани от ЕС в разглежданите области:
- изчисление и отпечатване - отчети, формуляри, бланки.
5.   Прецизни изчислителни модули с включена валидизация на въведените данни:
1.   Автоматично пресмятане на:
- лихви, базирани на ЕЦБ;
- договорни лихви с и без натрупване на главницата, във валута;
- изчисляване на компенсаторна лихва.
2.   Възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време.