Апис Регистър плюс - Информационната система за лицата и фирмите.

концентрация и унифицирано представяне на данните от всички източници в "Досие на фирма"; възможност за маркетингови извадки по зададени критерии; следене за настъпили промени в състоянието на фирмите; финансов анализ с графики на основните икономически показатели от годишните финансови отчети; допълнителни функционалности, улесняващи търсенето и експорта на данните.

Съдържа данните от официални публични източници на фирмена информация; Търговски регистър, Регистър Булстат, Съобщенията и обявленията от неофициалния раздел на "Държавен вестник"; Указател на държавните структури - лица, заемащи или заемали висша държавна длъжност Участия в други регистри и контактни дани Графично и таблично представяне на свързани лица Клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци; Търговските представителства на чуждестранни лица;

Новият АПИС 7 РЕГИСТЪР+ е вече на пазара

Авангардна технология и иновативен софтуер в съчетание с най-пълната и всеобхватна информация за лицата и фирмите – това са отличителните характеристики на НОВАТА 7-МА ВЕРСИЯ на информационната система АПИС 7 РЕГИСТЪР ПЛЮС, която АПИС представи на пазара в началото на м. април 2011 г.

С новия АПИС 7 РЕГИСТЪР+ получавате:

 • концентрация и унифицирано представяне на данните от всички източници в „Досие на фирма”;
 • възможност за маркетингови извадки по зададени критерии;
 • следене за настъпили промени в състоянието на фирмите;
 • графично представяне на свързаните лица;
 • финансов анализ с графики на основните икономически показатели от годишните финансови отчети;
 • допълнителни функционалности, улесняващи търсенето и експорта на данните.


По-долу са представени по-важните нови функции в АПИС 7 РЕГИСТЪР Плюс:

 • Начален екран – бързи връзки към често използвани данни за справки
 • Нови класификатори – покани, несъстоятелност (фази), залози и запори
 • История на регистрацията - показва конкретната промяна, която е настъпила при всяко състояние на фирмата (промяна в собствеността, в управлението, в адреса)
 • Разширено търсене – възможност за маркетингови извадки чрез задаване на няколко критерия едновременно; запазване на заявка за търсене; зареждане и редакция на запазена заявка
 • Следене на фирми - възможност за създаване и редактиране на списъци с булстати и проверка за промени в тях (настройка за проверка след актуализация или при всяко стартиране на приложението); извеждане на резултат като списък за експорт или като документ (в табличен вид)
 • Досие на фирма – със следните панели: Съдържание, Обявени актове, История на регистрацията, Финансови показатели, Свързани лица, Други източници – (информация от неофициален раздел на ДВ и списъци в Апис регистър), Други участия и контактни данни (информация от 50 списъка)
 • Графично представяне на финансови показатели от счетоводния баланс
 • Участия в други регистри и контактни данни
 • Графично и таблично представяне на свързани лица

 

© Апис Европа АД