Апис Регистър – Фирмен анализ

Съвместна разработка на АПИС и MMD Partners.

Дава възможност информацията да бъде използвана за анализ при подпомагане на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции, насочили се към повишаване на своята ефективност и управление на взаимодействията си в бизнес-пространството.

Нов клас продукт с възможност за потребителите да използват данни от счетоводните отчети на фирмите в България, които предоставя като структуриран финансов анализ.

Използвани са официално предоставените в Търговския регистър към Агенция по вписванията годишни счетоводни отчети, които са обработени и цифровизирани от екипа на „АПИС - Регистър". Използват се данни и от други официални източници като НСИ и др.
Основен акцент са ключови показатели от отчетите за дохода и счетоводните баланси - включени са  данни за приходите, собствения капитал, нетния финансов резултат, стойността на активите, информация за средния брой заети лица в съответната организация.
Фирмите в обработваната извадка надвишават 80 000 като отговарят на условията:
 • Регистрирани по ЗДДС;
 • Представили отчетите си в Търговския регистър.
Информацията е организирана йерархично спрямо сектора и основната дейност за всяка фирма, като отделните фирми са класифицирани спрямо посочения НКИД код и допълнително дефинирани групи. Тази структура позволява данните за фирмите да бъдат обобщавани, разглеждани и сравнявани по различни признаци, включително и на секторен и браншови принцип.
 „АПИС Регистър - Фирмен анализ" предоставя информация по зададен критерий или група критерии, като я структурира под формата на списък или в практичен табличен и / или графичен вид, в зависимост от естеството на зададените параметри и конкретния инструмент, който се използва. Търсенето може да бъде глобално - по ЕИК номер или име на фирма, или разширено - спрямо набор от показатели.
Както всички продукти от фамилията „АПИС Регистър", „АПИС Регистър - Фирмен анализ\ включва актуалната информация за разглежданите фирми и позволява бързо и удобно получаване на желаните финансови показатели и анализи за дадена фирма или група фирми, предоставяйки полезност на управители, финансови и маркетинг мениджъри, както и на всички, заинтересовани от състоянието на българския бизнес.
Структура
 • Списък с фирми с обработени финансови показатели
        width=
 • Класация по финансови показатели и зададен критерий или група критерии
      
 • Модул с финансови анализи
Модул „Финансови анализи"
 • Ниво на анализ
  • Фирма
  • Сектор (по НСИ номенклатура)
  • Бранш (управленска гледна точка)
  • Произволна група фирми
 • Показатели за анализ
   • Динамика
         
   • Ефективност
         
   • Задлъжнялост
   • Приблизителна стойност на фирма (Оценка на фирма)
         
Целева клиентска аудитория
 • Управител
  • Сравнение с конкурентите
  • Развитие на пазара
  • Нова гледна точка на база на реални данни
  • Ефективност на труда и норми на печалба
 • Маркетинг/Търговски директор
  • Растеж на конкурентите
  • Норми на печалба
 • Главен счетоводител или финансов директор
  • Бърз, готов финансов анализ
  • Задлъжнялост
  • Сравнение по специфични финансови показатели