Модел на данъчна спогодба - ОИСР

За първи път в досегашната практика на ОИСР, АПИС получи лиценз да издаде българския превод на Модела като електронен продукт.

Съвместният продукт на АПИС и Интерлекс Консулт е единственият официално лицензиран от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български превод на последната и актуална версия от 2010 г. на „Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото (кратка версия)“, който се използва във всички държави-членки на ЕС и в повечето от останалите европейски държави. Кратката версия включва също коментарите (заедно с резервите) на разпоредбите на Модела и позициите на държавите-нечленки на ОИСР.

За първи път в досегашната практика на ОИСР, АПИС получи лиценз да издаде българския превод на Модела като електронен продукт. Системата предлага всички възможни удобства и улеснения за потребителя:

  • препратки между разпоредбите на Модела, коментарите и позициите към тях на ниво член, алинея, точка, буква;
  • връзки между коментарите на Модела и съответстващите им разпоредби на всички спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), сключени от България на негова основа;
  • препратки от практиката на Върховния административен съд и административните съдилища към Модела и коментарите към него;
  • писма и указания на Националната агенция за приходите във връзка с прилагането на Модела и СИДДО.
 
За удобство на потребителите АПИС разработи иновативен интерфейс, позволяващ едновременно четене на разпоредбите на Модела и свързаните с тях коментари и позиции.
 
Допълнителните прозорци могат да бъдат показвани, скривани и преоразмерявани, също като прозореца отляво с допълнителните функционалности и съдържанието.
Нова функционалност е и придвижването „Напред“ и „ Назад“ между посетените вътрешни препратки.
* АПИС е на разположение за демонстрация и инсталиране на продуктите в удобно за желаещите време.