GDPR АСИСТЕНТ

Спестете време и усилия, спечелете сигурност и стабилност! АПИС Ви предлага уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност.

С GDPR АСИСТЕНТ получавате Комплект наръчници, електронни регистри и документи за въвеждане на изискванията на GDPR:

GDPR АСИСТЕНТ

 

Спестете време и усилия, спечелете сигурност и стабилност!

 

АПИС Ви предлага уеб базирано софтуерно решение за създаване на политика по защита на данните и за водене на изискваната според новата правна уредба документация и отчетност.

С GDPR АСИСТЕНТ получавате

Комплект наръчници, електронни регистри и документи за въвеждане на изискванията на GDPR:

 • Наръчник за необходимите стъпки при въвеждане на политика по защита на личните данни;
 • Примерни образци на документи, готови за попълване;
 • Образци на вътрешни процедури и правила.
 • Образци на искания и декларации.
 • Образци на договори и договорни клаузи във връзка с GDPR.
 • Въпросници (чек-листи), които Ви помагат да проверите съответствието с основни изисквания:
 • Оценка на необходимостта от назначаване на Длъжностно лице по защита на данните;
 • Анализ на несъответствията на изградената система за защита на личните данни
 • Практически мерки, които следва да се предприемат с цел осигуряване адекватно ниво на защита на данните.
 • Регистри, които Вие като администратори и обработващи данни ще бъдете задължени да поддържате. Всяка регистърна форма е обособена като софтуерен модул със съответната изисквана номенклатура и функционалност.

Сигурност и стабилност на информацията:

 • Облачно решение;
 • Криптиране на базата данни;
 • Защитена връзка и сигурност при преноса на данни;
 • Възможности да се използва продукта като сигурен „контейнер“ за документацията, която се изисква от нормативната уредба;
 • Софтуерни функционалности за улесняване на работата с документите и регистрите.

 

Базова цена на новия продукт на АПИС GDPR НАРЪЧНИК /включващ модулите GDPR ИНФО и GDPR АСИСТЕНТ/:  690 лв. без ДДС

За повече информация, моля обърнете се към:

Златка Кукушева

 

"АПИС ЕВРОПА" АД

тел. 0889915626

zlatka@apis.bg