Нови закони:

 • ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
 • ЗАКОН за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.
 • ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
 • ЗАКОН за противодействие на тероризма

Изменени закони:

 • КОДЕКС за социално осигуряване
 • КОДЕКС на труда
 • ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за българските лични документи
 • ЗАКОН за българското гражданство
 • ЗАКОН за данък върху добавената стойност
 • ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАКОН за движението по пътищата
 • ЗАКОН за Държавна агенция "Национална сигурност"
 • ЗАКОН за електронните съобщения
 • ЗАКОН за енергийната ефективност
 • ЗАКОН за здравното осигуряване
 • ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания
 • ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане
 • ЗАКОН за местните данъци и такси
 • ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
 • ЗАКОН за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 • ЗАКОН за особените залози
 • ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България
 • ЗАКОН за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
 • ЗАКОН за резерва на въоръжените сили на Република България
 • ЗАКОН за семейни помощи за деца
 • ЗАКОН за специалните разузнавателни средства
 • ЗАКОН за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
 • ЗАКОН за управление на отпадъците
 • ЗАКОН за чужденците в Република България

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369 от 22.12.2016 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2017 г.
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 от 22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавния логопедичен център
 • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на финансите

Наредби:

 • НАРЕДБА № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели
 • НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
 • НАРЕДБА № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн
 • НАРЕДБА № 23 от 16.12.2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете
 • НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1266 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1267 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1268 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1269 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1270 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1271 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1272 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1273 от 19.12.2016 г. за одобряване на образец на Данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1274 от 19.12.2016 г. за утвърждаване на нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1275 от 19.12.2016 г. № 1016-40-1347 от 12.12.2016 г. за утвърждаваме образец на „Справка за окончателния размер на осигурителния доход“

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Други:

 • СПРАВОЧНИК на нормативните актове, обнародвани в „Държавен вестник“ през 2016 г.
 • СЪДЪРЖАНИЕ на актовете, обнародвани в официалния раздел на „Държавен вестник“ през 2016 г.
 • ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8 от 22.11.2016 г. по конституционно дело № 17 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 12794 от 25.11.2016 г. по административно дело № 9044 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 13033 от 01.12.2016 г. по административно дело № 9073 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 7799 от 27.06.2016 г. по административно дело № 12511 от 2013 г.
 • СЪОБЩЕНИЕ на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. февруари 2017 г.
 • РЕШЕНИЕ № 1077 от 22.12.2016 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2017 г.
 • МЕТОДИКА за определяне на дневна такса за дисбаланс

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 29.07.2016 г. за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 и чл. 191, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили до 2020 г.

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
 • ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
 • НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • НАРЕДБА № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства
 • НАРЕДБА № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
 • НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица
 • НАРЕДБА № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители

Заповеди:

 • ЗАПОВЕД № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР

Други:

 • КЛАСИФИКАТОР на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
 • ПРАВИЛА за търговия с природен газ

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 на МС от 28.03.2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 KV
 • ПРАВИЛНИК № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 KeV за медицински цели
 • ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд

Наредби:

 • НАРЕДБА № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
 • НАРЕДБА № 23 за условията и реда за изплащане на суми по влогове в банка с отнет лиценз до гарантирания размер

Тарифи:

 • ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за туризма

Други:

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

Писма и указания

 • ДДС № 07 от 21.11.2016 г. относно промени в Единната бюджетна класификация за 2016 г.
 • № ФО-42 от 30.11.2016 г. относно пропуски и неточности, свързани с идентификацията на обектите за строителство и основен ремонт, на разходи за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и на разходи за проучвателни и проектни работи
 • ДДС № 08 от 6.12.2016 г. (№ БНБ-110915/7.12.2016 г.) относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации за 2016 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2017 г.
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ за работа със Системата за електронно възлагане на обществени поръчки
 • ЗАПОВЕД № ЗМФ-1279 от 20.12.2016 г. за определяне размера на индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна и общия брой на индивидуалните квоти за 2017 г.

Национална агенция за приходите

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-193 от 30.11.2016 г. относно освободените финансови услуги, регламентирани в чл. 46 от ЗДДС
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-2506 от 16.11.2016 г. относно счетоводно отчитане на билети за игри на щастието и на направени вноски за фонд "Сигурност на електроенергийната система" към Министерство на енергетиката, свързани с производството и продажбата на електрическа енергия от енерго-възстановими източници
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-199 от 8.12.2016 г. относно прилагане на данъчното законодателство при получени средства от община по програма за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 24-39-118 от 14.11.2016 г. относно приложение на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-325 от 5.12.2016 г. относно осигуряване на самоосигуряващи се лица - чужди граждани, които са пенсионери по законодателството на други държави
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-330 от 12.12.2016 г. относно годишно преизчисляване на доходите от трудово правоотношение по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-306 от 16.11.2016 г. относно прилагане на чл. 51 и чл. 13 от ЗДДС във връзка с вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1 и чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗДДС
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-321 от 1.12.2016 г. относно прилагане на данъчното и осигурително законодателство при изплатен доход на чуждестранно физическо лице

Министерство на труда и социалната политика

Въпроси и отговори

Министерство на земеделието и храните

 • ЗАПОВЕД № 1321 от 16.12.2016 г. за утвърждаване на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина от обекти по чл. 206 от ЗГ, в които постъпва, преработва се или от които се експедира дървесина

Висш съдебен съвет

Актове

 • ПРАВИЛА за избор на административни ръководители в органите на прокуратурата по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно общи европейски приоритети за правоприлагане по отношение на финансовите отчети за 2016 г.

Българска народна банка

 • УКАЗАНИЕ № БНБ-104057 от 14.11.2016 г. по прилагане на Наредба № 19 на БНБ от 20.10.2016 г. за кредитните посредници

Агенция по обществени поръчки

 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-11 от 21.12.2016 г. oтносно публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване