Новости в "ЕВРО ПРАВО" през м. декември 2016 г.

 


Подбрани нови документи, публикувани в "Официален вестник"

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията от 14 септември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за образците, дефинициите и информационнотехнологичните решения, които институциите да използват при докладването до Европейския банков орган и до компетентните органи съгласно член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕС) 2016/2067 на Комисията от 22 ноември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане 9 (Текст от значение за ЕИП)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2236 на Комисията от 12 декември 2016 година за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот (Текст от значение за ЕИП)

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (Текст от значение за ЕИП)

Споразумение за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна

Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

Споразумение за удължаване на срока на действие на Рамковото споразумение за международно сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност по ядрените енергийни системи от IV-то поколение

Споразумение между Съединените американски щати и Европейския съюз относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления

Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна

Процедурен правилник от 21 октомври 2016 година на Консултативния комитет за координация на системите за социална сигурност

Решение на Съда на Европейския съюз от 11 октомври 2016 година за публичния достъп до документите, съхранявани от Съда на Европейския съюз при упражняване на административните му функции (2016/C 445/03)

Практика на Съда на ЕС в Люксембург

  • Решение на Съда по съединени дела C-401/15, C-402/15, C-403/15

В областта на трансграничните социални предимства детето в новообразувано семейство може да се разглежда като дете на съпруга на родителя

  • Решение на Общия съд по дело T-112/13

Според Общия съд EUIPO трябва отново да прецени дали триизмерната форма, отговаряща на продукта "Kit Kat 4 fingers", може да остане регистрирана като марка на ЕС