Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец декември 2016 г. 


Акценти

 • В модул "Финансови процедури" е въведена новата процедура "Регистрация като кредитен посредник". Тя е разработена основно въз основа на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и новоприетата Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници. Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители е приет в изпълнение на изискванията на Директива 2014/17 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г., която задължава държавите членки да въведат по-справедливо законодателство, защитаващо кредитополучателите и гарантиращо отговорното кредитиране от страна на банките и небанковите институции;
 • В модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане" са актуализирани единадесет процедури във връзка с последните промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.).

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с изменението и допълнението на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Издаване на разрешение за работа на командировани работници и служители от трети държави в Република България;
 2. Издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от граждани на трета държава в Република България.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с изм. и доп. Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г. на е актуализирана процедурата:

Във връзка с изм. и доп. на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г.), на Закона за чужденците в Република България (ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 20.12.2016 г.), приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.), обявяване на новите конкурси на фондаци "Фулбрайт, обявените  конкурси на "Фулбрайт" за 2018-2019 академична година и новата Рейтингова система на висшите училища са актуализирани следните процедури: 

 1. Отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина;
 2. Конкурсно финансиране на научна или художествено-творческа дейност в държавните висши училища;
 3. Придобиване на научна степен "доктор на науките";
 4. Придобиване на образователна и научна степен "доктор";
 5. Приемане и обучение на български граждани в образователна и научна степен "доктор" в Република България;
 6. Повишаване на квалификацията в системата на висшето образование;
 7. Организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и научните организации;
 8. Прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 9. Приемане на обучаеми във висшите военни училища;
 10. Предоставяне на стипендии от Министерство на отбраната на Република България за студенти от граждански висши училища в страната или в чужбина;
 11. Предоставяне на стипендии за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и научните организации;
 12. Приемане на българи, живеещи извън Република България и граждани на Република Македония, за студенти, докторанти и специализанти.

Модул "Административно-технически процедури"

Във връзка с изм. и доп. на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (ДВ, бр. 90 от 15.11.2016 г., в сила от 15.11.2016 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, касаещи държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд;
 2. Получаване на правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Във връзка с обнародването на Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 83 от 21.10.2016 г., в сила от 22.11.2016 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Производство по изправяне на грешки и непълноти по партиди на имоти в имотен регистър;
 2. Отстраняване на непълноти или грешки в кадастралните планове.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"

Във връзка с последните промени в ППЗСП (ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Отпускане на месечна социална помощ;
 2. Отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища;
 3. Отпускане на еднократна социална помощ;
 4. Отпускане на целева помощ за лечение в чужбина;
 5. Извършване на безплатни и по намалени цени пътувания по железопътния и автомобилния транспорт в страната за някои категории граждани;
 6. Настаняване в дом за стари хора;
 7. Приемане на лица в домашния социален патронаж;
 8. Регистрация на лица, предоставящи социални услуги;
 9. Отпускане на целева помощ за отопление;
 10. Лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца;
 11. Условия и ред за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на стойността на пътуванията с ценови облекчения по автомобилния транспорт.

Въведени са и новите формуляри:

 1. Заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа по чл. 40, ал. 1 от ППЗСП;
 2. Заявление за отпускане на добавка за чужда помощ - Обр. П-22;
 3. Удостоверение за зачетен трудов/осигурителен стаж, издадено въз основа на данните за доход по обр. УП-13 (Обр. УП-13.1);
 4. Социален доклад по чл. 27, ал. 1 от ППЗСП (в сила от 1.01.2017 г.);
 5. Заявление-декларация за отпускане на социална помощ по чл. 26, ал. 1 от ППЗСП (в сила от 1.01.2017 г.);
 6. Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" във връзка с отпускането на социална помощ (в сила от 1.01.2017 г.);
 7. Допълнителен анкетен лист по чл. 32, ал. 4 от ППЗСП (в сила от 1.01.2017 г.);
 8. Декларация за промяна в обстоятелствата по отпусната социална помощ по чл. 32, ал. 4 от ППЗСП (в сила от 1.01.2017 г.).

Във връзка с последните промени в Закона за семейни помощи за деца (ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) е актуализирана процедурата:

 • Ред и условия за отпускане на месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст и на еднократна помощ за дете, записано в първи клас на държавно или общинско училище.

Модул "Финансови процедури"

Въведена е новата процедура:

заедно с приложените към нея формуляри:

 1. Заявление за заличаване на кредитен посредник - едноличен търговец и юридическо лице;
 2. Заявление за заличаване на кредитен посредник - физическо лице;
 3. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице;
 4. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице;
 5. Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за електронни пари в регистъра на кредитните посредници;
 6. Уведомление по чл. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници за промяна в обстоятелствата по регистрация;
 7. Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги;
 8. Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон);
 9. Инструкция за попълване на въпросника декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници (DOC-формат);
 10. Инструкция за попълване на регистрационния формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници (DOC-формат);
 11. Въпросник декларация за придобити познания, компетентност и репутация на лицата по чл. 2, ал. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници (XLS-формат);
 12. Заявка за участие на лицата, потребители на автоматизираната система (XLS-формат);
 13. Регистрационен формуляр по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници (XLS-формат).

Във връзка с изменението на Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) е актуализирана процедурата:

и е въведен новият формуляр:

 • Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ.

Във връзка с измененията в Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър (ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) е актуализирана процедурата:

 • Процедура по събиране и предоставяне на информация от Централния кредитен регистър на БНБ.

Във връзка с изменението на Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Митнически процедури"

Във връзка с новата Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) е основно актуализирана процедурата:

Във връзка с отмяната на Правилника за прилагане на Закона за митниците (ДВ, бр. 70 от 9.09.2016 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Безмитен внос на стоки от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал.

Модул "Горско стопанство"

Във връзка с изменението и допълнението на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Условия и ред за ползване и добив на дървесина от общински и държавни гори.

Модул "Отбрана"

Във връзка с направени промени в ЗБЛД (ДВ, бр. 97 от 6.12.2016 г.) e актуализирана следната процедура:

 • Издаване и подмяна на български документи за самоличност на чужденци, пребиваващи в Република България.

Във връзка с направени промени в ЗОВСРБ (ДВ, бр. 98 от 9.12.2016 г.) е актуализирана следната процедура: