Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. декември 2016 г.

АРХИВ  


Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството - тема от семинар; Годишни данъчни декларации; Счетоводно, данъчно и осигурително законодателство, бюджетна класификация - 2017 г.

Данъчно облагане и данъчно производство

 1. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 година
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 година (DOC-формат)
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2016 г.
 4. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2016 г. (DOC-формат)
 5. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за лица, които не са извършвали дейност и не дължат данъци за 2016 г. (DOC-формат)
 6. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за лица, които не са извършвали дейност и не дължат данъци за 2016 г.
 7. Данък върху недвижимите имоти
 8. Данъчен кредит и право на неговото приспадане
 9. Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
 10. Данъчни облекчения по Закона за данъците върху доходите на физически лица
 11. Данъчно производство
 12. Данъчно третиране на непарична вноска (апорт)
 13. Данъчно третиране по ЗДДС на използването и отделянето на стоки и услуги за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите
 14. Декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани
 15. Облагане доходите на физически лица от източници, различни от трудови правоотношения
 16. Облагане на доходите на физическите лица. Плосък данък
 17. Облагане на доходите от упражняване на свободна професия, от селско стопанство, както и от други извънтрудови правоотношения
 18. Облагане на туристическите услуги в Закона за данък върху добавената стойност
 19. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС
 20. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. - за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии (DOC-формат)
 21. Приложение № 1 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. - за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии
 22. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от трудови правоотношения
 23. Приложение № 1 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от трудови правоотношения (DOC-формат)
 24. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. - за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 25. Приложение № 2 към Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г. - за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане
 26. Приложение № 2 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 27. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от друга стопанска дейност
 28. Приложение № 3 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от друга стопанска дейност (DOC-формат)
 29. Приложение № 4 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (DOC-формат)
 30. Приложение № 5 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от прехвърляне на права или имущество (DOC-формат)
 31. Приложение № 6 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (DOC-формат)
 32. Приложение № 7 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (DOC-формат)
 33. Приложение № 8 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2015 г. за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ от източници в чужбина, подлежащи на деклариране; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ
 34. Приложение № 9 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - за прилагане на методите за избягване на двойното данъчно облагане (DOC-формат)
 35. Приложение № 10 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - за ползване на данъчни облекчения (DOC-формат)
 36. Приложение № 11 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - предоставени/получени парични заеми (DOC-формат)
 37. Приложение № 12 към Декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2016 г. - за преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица (DOC-формат)
 38. Промени в счетоводното, данъчното и осигурителното законодателство за 2017 година
 39. Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г.
 40. УКАЗАНИЯ за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г.
 41. Характеристика на данъчните документи в Закона за данък върху добавената стойност
 42. Частичен данъчен кредит в Закона за данък върху добавената стойност

Бюджет и одит

 1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система. Финансиране на бюджетен дефицит
 2. Възникване и прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители. Формиране на брутното им месечно възнаграждение. Общественото и здравното им осигуряване
 3. Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации за 2016 г.
 4. Единна бюджетна класификация за 2016 г.
 5. Единна бюджетна класификация за 2017 г.
 6. Международни стандарти за професионалната практика по вътрешен одит (в сила от 1.01.2017 г.)
 7. Сметкоплан на бюджетните организации

Счетоводство, национални и международни стандарти

 1. Годишен финансов отчет за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството - тема от семинар
 2. Годишен финансов отчет. Изготвяне и публикуване
 3. Годишно счетоводно приключване за 2016 година
 4. КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка
 5. КРМСФО Разяснение 12: Споразумение за концесионна услуга
 6. КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
 7. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
 8. КРМСФО Разяснение 2: Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
 9. КРМСФО Разяснение 5: Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда
 10. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 11. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции
 12. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 13. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори
 14. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
 15. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 16. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
 17. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива стойност
 18. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 19. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси
 20. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 21. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период
 22. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 23. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
 24. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове
 25. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми
 26. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 27. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне
 28. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция
 29. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи
 30. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 31. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
 32. Новият Закон за счетоводството и прилагането на Международните счетоводни стандарти през 2016 г. - тема от семинар
 33. ПКР Разяснение 27: Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
 34. Промени в МСФО за 2016 г., приети за приложение в ЕС - тема от семинар
 35. Промени в Националните счетоводни стандарти за 2016 г. - тема от семинар

Труд и работна заплата

 1. Заявление за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за лица, регистрирани по българското законодателство
 2. Заявление за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

Социално и здравно осигуряване

 1. Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2017 г.
 2. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2017 г.
 3. Определяне размера на осигурителната вноска за трудова злополука и професионална болест
 4. Размери на осигурителните вноски и осигурителен доход за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване
 5. Фондове на държавното обществено осигуряване. Възникване, регистриране и разследване на трудова злополука

Пенсии, социално подпомагане

 1. Заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа по чл. 40, ал. 1 от ППЗСП
 2. Заявление за отпускане на добавка за чужда помощ - Обр. П-22
 3. Пенсии за инвалидност
 4. Удостоверение за зачетен трудов/осигурителен стаж, издадено въз основа на данните за доход по обр. УП-13 (Обр. УП-13.1)

Банки и финанси

 1. Вписване и заличаване в регистъра на кредитните посредници
 2. Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ
 3. Заявление за заличаване на кредитен посредник - едноличен търговец и юридическо лице
 4. Заявление за заличаване на кредитен посредник - физическо лице
 5. Заявление за регистрация като кредитен посредник за едноличен търговец и юридическо лице
 6. Заявление за регистрация като кредитен посредник за физическо лице
 7. Пълномощно/уведомление за оттегляне на пълномощно - приложение № 6
 8. Уведомление за вписване на кредитна институция/ платежна институция/ дружество за електронни пари в регистъра на кредитните посредници
 9. Уведомление по чл. 5 от Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници за промяна в обстоятелствата по регистрация
 10. Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на предоставяне на услуги
 11. Формуляр за уведомяване за упражняване на свободата на установяване (клон)

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател

 1. КОДОВЕ за ВИД ПЛАЩАНЕ на данъци и осигурителни вноски за 2014 г. - 2017 г.
 2. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху максималния осигурителен доход
 3. Осигурителни вноски на самоосигуряващи се лица върху минималния осигурителен доход

Справочник

 1. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 2. Минимална работна заплата за страната
 3. Работен календар за дните и часовете за 2001 - 2017 г.
 4. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в страната
 5. Регистрирани посредници за наемане на българи на работа в чужбина
 6. Списък на посредниците, чиято регистрация за извършване на посредническа дейност е прекратена, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
 7. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 8. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.