Евро Финанс

(Новости)

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. декември 2016 г.

АРХИВ  


ЕВРО ФИНАНСИ – Годишни финансови отчети съгласно СС 1 и Директива 2013/34/ЕС; Промени в МСФО за 2016 г. и нови стандарти, приети за приложение в ЕС - тема от семинар; Задължителната информация, която трябва да съдържа срочният договор за кредит

Данъчна политика

 1. Value added tax return - Appendix No. 13 of RAVATA (format MS Excel) (Справка-декларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 13 от ППЗДДС)
 2. Данъчно и счетоводно третиране на правителствените помощи. Европейски практики - мерки за оздравяване банковата система - увеличаване на капитала на акционерно дружество без съгласието на общото събрание на това дружество, посредством емитирането на нови акции на цена, по-ниска от номиналната им стойност, и без преференциално право на записване на съществуващите акционери
 3. Документиране на доставките съгласно европейските изисквания и Закона за данък върху добавената стойност (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 4. Европейски практики при доставки, облагаеми с нулева или намалена ставка на данъка в ЗДДС. Европейска съдебна практика - приложимост на правилата за данъка върху добавената стойност към икономически дейности, които се състоят от или са свързани със спортни дейности като конните надбягвания или които включват използването на спортни съоръжения
 5. Определяне на данъчната основа при доставките по ЗДДС. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд)
 6. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища)

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. IFRIC Interpretation 2: Members' shares in cooperative entities and similar instruments
 2. IFRIC Interpretation 5: Rights to interests arising from decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds
 3. IFRIC Interpretation 10: Interim financial reporting and impairment
 4. IFRIC Interpretation 12: Service Concession Arrangements
 5. IFRIC Interpretation 16: Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
 6. IFRIC Interpretation 19: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
 7. International accounting standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements
 8. International accounting standard (IAS) 2 Inventories
 9. International accounting standard (IAS) 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
 10. International accounting standard (IAS) 10 Events after the Reporting Period
 11. International accounting standard (IAS) 12 Income taxes
 12. International accounting standard (IAS) 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
 13. International accounting standard (IAS) 21 The effects of changes in foreign exchange rates
 14. International accounting standard (IAS) 23 Borrowing Costs
 15. International Accounting Standard (IAS) 28 Investments in Associates and Joint Ventures
 16. International accounting standard (IAS) 32 Financial instruments: presentation
 17. International accounting standard (IAS) 33 Earnings per share
 18. International accounting standard (IAS) 36 Impairment of assets
 19. International accounting standard (IAS) 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
 20. International accounting standard (IAS) 39 Financial instruments: recognition and measurement
 21. International financial reporting standard (IFRS) 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
 22. International financial reporting standard (IFRS) 2 Share-based payment
 23. International financial reporting standard (IFRS) 3 Business Combinations
 24. International financial reporting standard (IFRS) 4 Insurance contracts
 25. International financial reporting standard (IFRS) 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
 26. International financial reporting standard (IFRS) 7 Financial instruments: disclosures
 27. International financial reporting standard (IFRS) 9 Financial instruments
 28. International financial reporting standard (IFRS) 13 Fair Value Measurement
 29. International financial reporting standard (IFRS) 15 Revenue from contracts with customers
 30. SIC Interpretation 27: Evaluating the substance of transactions involving the legal form of a lease
 31. Годишни финансови отчети съгласно СС 1 и Директива 2013/34/ЕС
 32. КРМСФО Разяснение 2: Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
 33. КРМСФО Разяснение 5: Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната среда
 34. КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка
 35. КРМСФО Разяснение 12: Споразумение за концесионна услуга
 36. КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
 37. КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал
 38. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
 39. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 Плащане на базата на акции
 40. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 3 Бизнес комбинации
 41. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори
 42. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
 43. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 Финансови инструменти: оповестяване
 44. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 Финансови инструменти
 45. Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 13 Оценяване по справедлива стойност
 46. Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 Представяне на финансови отчети
 47. Международен счетоводен стандарт (МСС) 2 Материални запаси
 48. Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 49. Международен счетоводен стандарт (МСС) 10 Събития след края на отчетния период
 50. Международен счетоводен стандарт (МСС) 12 Данъци върху дохода
 51. Международен счетоводен стандарт (МСС) 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
 52. Международен счетоводен стандарт (МСС) 21 Ефекти от промените в обменните курсове
 53. Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 Разходи по заеми
 54. Международен счетоводен стандарт (МСС) 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 55. Международен счетоводен стандарт (МСС) 32 Финансови инструменти: представяне
 56. Международен счетоводен стандарт (МСС) 33 Нетна печалба на акция
 57. Международен счетоводен стандарт (МСС) 36 Обезценка на активи
 58. Международен счетоводен стандарт (МСС) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
 59. Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
 60. ПКР Разяснение 27: Оценяване на съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг
 61. Промени в МСФО за 2016 г. и нови стандарти, приети за приложение в ЕС - тема от семинар

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Европейски правила за равното третиране на лица - дискриминация, основана на възраст. Липса на дискриминация, когато разликите в третирането са обективно и обосновано оправдани от законосъобразна цел
 2. Определяне на приложимото осигурително законодателство в рамките на Европейския съюз - удръжки върху парични престации за допълнително пенсионно осигуряване, които не представляват "законодателство". Социалноосигурително законодателство на държавата членка по местоживеене
 3. Създаване на обща рамка за равно третиране при заетостта и професията в рамките на ЕС (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - данъчен режим за приспадане на разходите за обучение. Данъчно облекчение, въз основа на което може да се извърши пълно данъчно приспадане на разходите за обучение само при определени условия
 4. Правила за социална сигурност в рамките на ЕС - неплащането на вноски за социално осигуряване като условие за изключване от процедура за възлагане на обществени поръчки. Удостоверение, поискано служебно от възлагащия орган и издадено от социалноосигурителните институции
 5. Практика и проблеми при трудовите правоотношения в рамките на ЕС - качество "работник" съгласно правото на Съюза

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Защита на потребителите при предоставени потребителски кредити. Европейска практика - задължителната информация, която трябва да съдържа срочният договор за кредит и последиците от липсата на част от нея

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Признаване между държави-членки на ЕС на действия в производствата по несъстоятелност - общностен режим за предоставяне на ценни книжа и парични средства като обезпечения. Право на удовлетворение от финансовоto обезпечение независимо дали е започнало производство по несъстоятелност на предоставилия обезпечението

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. ПРЕПОРЪКИ към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициални запитвания
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 4. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване

Справочник

 1. Застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България
 2. Застрахователи от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки
 3. Застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България
 4. Застрахователни посредници от Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки
 5. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2016 г.
 6. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 7. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Валутни курсове на ЕЦБ
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 3. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 5. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 6. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната