Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. декември 2016 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови обяви за обществени поръчки в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "2016 година":

 • обществени поръчки за 2016 г. – 965 бр.

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Обществени поръчки, търгове и конкурси" => "Публични продажби" => "2016 година":

 • от Камарата на частните съдебни изпълнители – 2069 бр.

Нови решения на ВАС

 • в подпапка Върховен административен съд – Решения – 977 бр.

Нови ПАПКИ в подпапка "Разрешения и лицензии"

 • Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" към Министерски съвет - 2 документа
 • Общини - 19 документа

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията":

 • Списък на въздушните превозвачи с валиден оперативен лиценз на въздушен превозвач на Общността
 • Сертификати за безопасност към ИА "Железопътна администрация"
 • Списък на валидните сертификати за функция по поддръжка на превозни средства
 • Списък на сертификати на лица, отговорни за поддръжката на жп превозни средства

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Министерство на труда и социалната политика":

 • Публичен регистър на предоставените ваучери по схема "Аз мога повече" от ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г."
 • Регистър на организациите с издаден лиценз за социални услуги за деца през месец ноември 2016 г.

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => "Министерство на околната среда и водите:

 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите при Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"
 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите при Басейнова дирекция "Дунавски район" - София
 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите при Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен
 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите при Басейнова дирекция "Дунавски район" - Русе
 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите при Басейнова дирекция "Дунавски район" - Велико Търново
 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопански цели съгласно Закона за водите при Басейнова дирекция "Дунавски район" - Враца
 • Rазрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти към Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от подземни води от поречията на реките Струма, Места и Доспат
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземнае от минерални води, от находища по поречията на реките Струма, Места и Доспат
 • Регистър на издадените разрешителни за водовземане от повърхностни води от поречията на реките Струма, Места и Доспат
 • Регистър на издадените разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти на територията на БДЧР
 • Регистър на разрешителните за водовземане от подземни води на територията на БДЧР
 • Регистър на разрешителните за водовземане от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост на територията на БДЧР
 • Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води на територията на БДЧР
 • Регистър на водовзeмните съоръжения за стопански цели по поречията на реките Струма, Места и Доспат
 • Регистър на водовземните съоръжения за подземни води за стопанска дейност на територията на Басейнова дирекция "Черноморски район"

Нови списъци в подпапка "Разрешения и лицензии" => Други:

 • Сертифицирани инвестиционни проекти в България 2005-2016
 • Списък с големи инвеститори в България